Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Gia Tường.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ktra anh 7 lan1- đay du 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:32' 19-09-2013
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 1392
Số lượt thích: 0 người
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 7…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2013 –2014
SUBJECT: ENGLISH 7
TEST 1
MarksTeacher’s remark


A. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase.
( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất)(3điểm)
How do you get to school? – I get there ...................bike. a. on b. by c. to d. from
I live ................... 24B Dinh Tien Hoang street. a. in b. on c. at d. to
How ................... is it from the hospital to bus stop. – It’s not far about 1km. a. long b. old c. high d. far
Her date of birth is ..............November fourth. a. at b. on c. in d. of
He grows vegetables on the farm in the countryside. He is a ……………. a. teacher b. architect c. farmer d. engineer
............... is your telephone number? – It’s 0623 626 645. a. Who b. Why c. Which d. What
Ha Noi is a big city, but it is ................... than Ho Chi Minh city. a. small b. smaller c. the small d. the smallest
There ............ a lamp, a book shelf and four chairs in my room. a. am b. is c. are d. be
............. an awful day! a. When b. How c. What d. Where
I …………… 14 years old on my next birthday. a. am b. will c. will be d. be
Which is the ...................apartment? – Number 79 a. good b. better c. best d. more
He doesn’t have................... friends in Ha Noi. a. a lots of b. any c. lot of d. some
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 7…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2013 –2014
SUBJECT: ENGLISH 7
TEST 1
MarksTeacher’s remarkB. Listen to the tape. Then complete the dialogue.(1m)
(Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống)

Miss Lien: What’s (1)…………. family name?
Hoa : It’s Pham. My middle name’s Thi.
Miss Lien: How (2)…………. are you?
Hoa : I’m (3)………….
Miss Lien: Where do you live?
Hoa : (4)…………. . Tran Hung Dao street.
Miss Lien: Thank you, Hoa.

C. Find a word which has different pronounciation with others. (0,5m)
a. finish b. invite c. miss d. nice
a. amazing b. comfortable c. suitale d. awful
D. Find and circle a mistake. (0,5m) (Tìm và khoanh tròn 1 lỗi sai) (0,5đ)
Are you a new student? – Yes, I aren’t.
A B C D
What do you go the school? – by bus.
A B C D
E. Supply the correct form of verbs in the blank. (1m)
( Cung cấp những dạng đúng của các động từ trong ngoặc) (1đ)
My father (work) ……………….. on a farm.
Lan’s morther (teach) ……………… in Hong Son secondary school.


F. Complete these sentences which its unchanged the meaning. (1,5ms)
(Hoàn tất các câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi)
It’s a lovely home. What ……………………………..!
Hoa is taller than Lan. Lan is ……………than Hoa.
The cat is in front of the chair.
The chair is ….................. the cat.
G. READING. (2,5ms)
A. Read the stage carefully. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m)
Hi. I’m Hoa. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. He’s a worker. He works in
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓